Veri Merkezi Belgelendirme ve EN 50600 TSE Operasyon Belgesi

3 Kasım 2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” deki “Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi kapsamında yer alan veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, bu fıkrada belirtilen standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi aranır.” hükmüne istinaden Türk Standardları Enstitüsü, TS EN 50600 standard serisi kapsamında Veri Merkezi Belgelendirilmesi faaliyetine başlamıştır. Enstitümüz bu mevzuat kapsamında oluşturulan belgelendirme programına göre Tasarım ve Tesis süreçlerinin denetimleri sonrasında, sürecin olumlu sonuçlanması durumunda ilgili veri merkezinin belgelendirilme işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Yukarıda bahsedilen mevzuat kapsamı haricinde olan veri merkezi projeleri için de, Enstitümüz; sektör dinamikleri, güncel teknoloji ve trendler ile sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusundaki gelişmeleri baz alarak aşağıdaki alanlarda belgelendirme programları oluşturmuştur.
TSE bu belgelendirme programlarıyla, Veri Merkezi ekosisteminin sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesi ve rekabetçiliğinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda Veri Merkezleri özelinde hazırlanan belgelendirme programlarının detayları aşağıda sunulmuştur.

 1. TS EN 50600 Veri Merkezi Belgelendirme Programı
 • Tasarım Belgesi
 • Tesis Belgesi
 • Operasyon Belgesi
 1. Sürdürülebilir Veri Merkezi Belgelendirme Programı
 • Yeşil Veri Merkezi
 • Karbon Nötr Veri Merkezi
 • Sürdürülebilir Veri Merkezi

TS EN 50600 VERİ MERKEZİ BELGELENDİRME PROGRAMI


Tasarım Belgesi


Veri Merkezi Tasarımı, bir veri merkezinin IT kaynaklarını, mimari düzenini ve tüm altyapısını modelleme ve tasarlama sürecidir. Enstitümüz yapılan bu tasarımların değerlendirilmesini, TS EN 50600-1, TS EN 50600-2-x standard serileri, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar, mühendislik prensipleri ve iyi mühendislik uygulamaları esas alınarak gerçekleştirmektedir. Bina İnşaatı, Güç kaynakları ve dağıtımı, Çevresel kontrol, İklimlendirme, Haberleşme Kablolama Altyapısı, Güvenlik Sistemleri gibi yapı, sistem ve bileşenlerin tasarımlarına ilişkin değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda “TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi” süresiz olarak verilmektedir.

Tesis Belgesi


Bir veri merkezi tesisinin inşası esnasında tasarıma uygunluğunun fiziksel olarak yerinde denetlenmesi süreci; tasarım dökümanları, tasarım değerlendirme raporları, TS EN 50600-2-x  serisi ve TS EN 50600-3-1 standardının ilgili bölümleri, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar, mühendislik prensipleri ve iyi mühendislik uygulamaları, proje zaman akış diyagramları, kalite planları (ITP) esas alınarak gerçekleştirilmektedir. İlgili yatırımın/projenin tamamlanması ve sürecin olumlu sonuçlanması durumunda “TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi” süresiz olarak verilmektedir.

Operasyon Belgesi


Veri Merkezi Operasyonu, büyük miktarda veri, hizmet ve uygulamaların yönetimini, verilerin korunmasını ve güvenliğini içerir. Tesis inşaatı tamamlanarak faaliyete geçmiş veri merkezlerinin operasyon süreçlerinin yerinde denetimi  TS EN 50600-3-1 standardının ilgili bölümleri ve iyi uygulamalar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Denetim sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda “TSE Veri Merkezi Operasyon Belgesi” verilmekte ve yıllık olarak ara kontroller gerçekleştirilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİ MERKEZİ BELGELENDİRME PROGRAMI


İklim değişikliğini önlemek amacı ile 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması kapsamında küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çalışmalar yapılmakta olup, bu amaç doğrultusunda birçok sektör ve birçok ülke net sıfır karbon hedefi için taahhütler vermekte, bu doğrultuda ülkeler yol haritaları ve programlar hazırlamakta, mevzuatlar yayınlamaktadır.
Veri merkezleri sektörüne bu açıdan baktığımızda küresel sera gazı emisyonlarını %2’sini oluşturduğu görülmektedir. Veri merkezleri dijital dünyanın bel kemiği olarak tanımlanıyor ve gelecek yıllarda bu sektörün ihtiyaçlar doğrultusunda daha da büyüyeceği öngörülüyor. Sektörün genişlemesiyle birlikte bu emisyon miktarının hızla düşürülmesi elzemdir. Bu doğrultuda tüm dünyada mevzuat düzenlemeleri haricinde sektördeki aktörler tarafından alınan inisiyatifler bulunmaktadır.
İklim Nötr Veri Merkezi Paktı (The Climate  Neutral Data Centre Pact – CNDCP) bunlardan sadece biridir. CNDCP, Avrupa’daki bulut altyapı hizmetleri ve veri merkezlerinin sektör oyuncuları ve ticaret birliğinin, 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma taahhüdüdür. Adı geçen pakta imza atan kuruluşlar veri merkezlerini 2030’a kadar iklim nötr hale getirmek için aşağıdaki temel konularda adım atmayı taahhüt etmiştir.

 • Ölçülebilir Enerji Verimliliği Hedefleri
 • %100 Temiz Enerji Kullanımı
 • Su Kullanımının Azaltılması
 • Döngüsel Ekonomi
 • Döngüsel Enerji Sistemi

Bu doğrultuda, Türk Standartları Enstitüsü olarak sürdürülebilir ve rekabetçi bir veri merkezi sektörünün oluşmasını sağlamak ve ülkemizin net sıfır hedefine ulaşmasına katkı sunmak amacıyla TS EN 50600 Veri Merkezi Belgelendirme Programına ilave olarak 3 kademeli bir Belgelendirme Programı hazırladık.

Yeşil Veri Merkezi


Sertifika programımızın ilk kademesi olan Yeşil  Veri Merkezi Sertifikasında önceliğimiz; ilgili veri merkezinin iklim değişikliğinin önüne geçmeye katkı sağlamak için, kısıtlı kaynakları verimli kullanması, ilgili yönetim sistemlerini kurması, çevresel açıdan mevcut etkisini tespit etmesi ve bazı azaltım çalışmaları yapmış olmasıdır. Başlıca kriterler ve ilgili standartlar aşağıda belirtilmiştir;

 • Operasyon Belgesi (TS EN 50600)
 • Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001)
 • Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE)
 • Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması Raporlanması, Doğrulanması ve Azaltımı)

Veri merkezi belirlenen bu çalışmaları yapmış ise “Yeşil  Veri Merkezi” sertifikası ile belgelendirilmektedir.

 

Karbon Nötr Veri Merkezi


Sertifika programımızın ikinci kademesi olan Karbon Nötr Veri Merkezi Sertifikası için;

 • Operasyon Belgesi (TS EN 50600)
 • Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001)
 • Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE, CUE, WUE)
 • Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması, Raporlanması, Doğrulanması, Azaltımı ve Denkleştirilmesi)
 • Yaşam Döngüsü Analizi (TS EN ISO 14040)

konularında çalışmalar yapılmış olması gerekmektedir. Bu koşullar karşılandığı taktirde başvuru sahibi veri merkezi “Karbon Nötr Veri Merkezi” sertifikası ile belgelendirilmektedir.

Sürdürülebilir Veri Merkezi


Sertifika programımızın üçüncü ve son kademesi olan Sürdürülebilir Veri Merkezi Sertifikasının içeriğinde;

 • Operasyon Belgesi (TS EN 50600)
 • Yönetim Sistemleri (TS EN ISO 14001, TS EN ISO 50001)
 • Sektörel Kriterler (CLC/TS EN 5600-5-1, PUE, CUE, WUE, ERF, REF, CER,ITEEsc, ITEUsv)
 • Emisyon (ISO 14064 standardına göre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplaması, Raporlanması, Doğrulanması ve Net Zero Karbon Hedefi)
 • Yaşam Döngüsü Analizi (TS EN ISO 14040)
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Hedefler Belirlenmesi ve Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi)

kapsamında çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar yapıldığı taktirde veri merkezi “Sürdürülebilir Veri Merkezi” sertifikası ile belgelendirilmektedir.

 

TSE Veri Merkezi Denetim ve Belgelendirme Ücretleri ile ilgili Bilgi Almak için İletişime Geçiniz.